Nizaar Makdoembaks | Verschillende publicaties

Nizaar Makdoembaks is oud-huisarts in Amsterdam-Zuidoost en werkt als arts-onderzoeker aan een sympathiek oeuvre. Wij verzorgen de eindredactie en de drukproefcorrectie voor een aantal van zijn publicaties.
Deze zijn online te downloaden: https://aprilmoorden.nl (terecht merkt de auteur op dat zijn boeken wel gratis zijn, maar niet kosteloos; een donatie is welkom).

Geheel op zijn medisch vakgebied ligt het boek Hoogste babysterfte in Nederland. Daarin gaat hij op zoek naar de oorzaken van de hoge babysterfte onder niet-westerse allochtonen. Hij gaat daarbij uit van zijn eigen praktijkervaringen in Amsterdam-Zuidoost.

Hoogste babysterfte van Nederland
Hoogste babysterfte van Nederland

Werken over koloniale geschiedenis

Het nieuwste werk van Nizaar had al een groot succes vóór het gepubliceerd werd. Het langgezochte medisch dossier van de Surinaamse publicist en vakbondsman Louis Doedel kwam na voorpublicaties en aandacht in de pers plotseling boven water. Wie was Doedel? Waarom verdween hij in een psychiatrische instelling? Waarom bleef hij daar bijna zijn hele leven? Al deze vragen komen in de intrigerende verhaal aan bod.

In het boek Homovervolging in tijden van slavernij. Christelijke mensenoffers onder auspiciën van de Amsterdamse Sociëteit van Suriname bespreekt Makdoembaks de gewelddadige vervolging van homoseksuele mannen in Suriname. In Nederland en Suriname waren er in de achttiende eeuw verscheidene golven van homovervolging. Vooral de eerste golf, begin jaren 30, ging gepaard met brute straffen, die in wezen barbaarse mensenoffers waren. In Nederland was men bang voor de paalworm, die als een straf van God werd gezien. In Suriname vreesde men economische tegenspoed en overrompeling door ondergedoken slaafgemaakten.
De schrijver laat zien hoe de dubbele moraal onder invloed van de slavernij in alle hoeken van de samenleving doordrong. Veel meer nog dan in de Republiek werd de mannenliefde in Suriname de ideale zondebok. Men pakte tussen 1731 en 1778 in totaal 21 mannen op, van wie er 7 de doodstraf kregen. Bij dit alles betrekt Makdoembaks hij de invloed die de stad Amsterdam op de kolonie uitoefende.

Tabaksgebruik is niet alleen schadelijk voor de gebruiker, ook de productie is een riskante bezigheid. In 2019 publiceerde Makdoembaks Foute dokters en de tabaksindustrie van Sumatra. (K)NMG en de tientallen miljoenen overzee. In de jaren zestig van de 19e eeuw legden pioniers in de tabak op Sumatra de fundamenten voor een winstgevende industrie die tot op de dag van vandaag bestaat. De autoriteiten deden het in de pers voorkomen alsof er ‘iets groots werd verricht’. Begin 20e eeuw veroorzaakte de publicatie De millioenen uit Deli van advocaat Van den Brand een golf van verontwaardiging over de behandeling van contractarbeiders op Sumatra. Artsen hadden nauwelijks geprotesteerd, terwijl zij ooggetuigen waren van structurele misstanden die men buiten beeld trachtte te houden of afdeed als incidenten. Het ging om veelvuldige en stelselmatige onderdrukking en mishandeling van arbeiders, zoals slagen met de rotanstok, publieke marteling, slechte medische zorg en ondervoeding. Makdoembaks documenteert een schrijnend gebrek aan medische betrokkenheid.

In twee andere boeken gaat Makdoembaks in op de zogenaamde aprilmoorden op Curaçao, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als oprichter en voorzitter van de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) voert hij aanhoudend strijd voor erkenning van deze oorlogsmisdaden en genoegdoening voor de slachtoffers en hun nabestaanden. In 2012 verscheen De Aprilmoorden en in 2014 Chinezen gekwetst in Oost en West. Hierin doet de auteur verder onderzoek: hij dook in de archieven en interviewde getuigen. Wij verzorgden de drukproefcorrecties van beide uitgaven.

De aprilmoorden
De aprilmoorden

Al vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt het uitzicht op de Surinamerivier in Paramaribo bepaald door een scheepswrak: de Goslar. Het wrak raakt langzaam begroeid en roest steeds verder weg. Hoe is het daar gekomen? Waarom wordt het maar steeds niet opgeruimd?

In De Goslar-affaire. Ontmaskering van een geheime militaire missie haalt Nizaar Makdoembaks de ware toedracht boven water rond dit merkwaardige monument. Op 5 september 1939 voer de Goslar, een groot Duits koopvaardijschip, de Surinamerivier op. Na de bekendmaking op 10 mei 1940 dat Nederland in oorlog was met Duitsland, nam de overheid in de diverse koloniën Duitse schepen in beslag. Maar niet de Goslar. De bemanning bracht het schip tot zinken volgens instructies uit Duitsland.  Makdoembaks maakt duidelijk dat de Goslar-affaire onderdeel was van een geheime militaire strategie: men stond moedwillig toe dat het schip zou zinken. De Nederlandse autoriteiten beschouwden het schip als een goedkope verdediging in de haven van Paramaribo. De auteur concludeert dat Nederland zijn aansprakelijkheid moet erkennen en het opruimen van de Goslar moet betalen.

De Goslar-affaire
De Goslar-affaire

Wij verzorgden ook de eindredactie van het boek Mohammed smeekt om genade – Gruwelen van strijders van Oranje (augustus 2015). Makdoembaks reconstrueert hierin de gruweldaden van de ‘strijders van Oranje’ Hendrik Colijn en Cornelis van den Berg. Beiden kwelden, mishandelden en martelden inlanders tot de dood erop volgde. Deze grove misdaden bezorgden militair en staatsman Colijn een heldenstatus – luitenant Van den Berg een veroordeling door de krijgsraad.
Wat maakt iemand tot held? Of misdadiger? Of terrorist? Misdaden tegen de menselijkheid verjaren immers niet. Makdoembaks’ studie roept ongemakkelijke vragen op die smeken om een helder antwoord.

Makdoembaks: Mohammed smeekt om genade
Mohammed smeekt om genade

Bohn Stafleu van Loghum | De Geïnformeerde Huisarts

De Geïnformeerde huisarts


Wij redigeerden De Geïnformeerde Huisarts ongeveer vanaf de eerste uitgave ervan in 1996 tot en met de laatste in 2012.

Deze digitale uitgave (eerst op diskette en later op cd-rom) bestond uit korte praktijkgerichte samenvattingen van Nederlandstalige publicaties, o.a. uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap leverde deze samenvattingen aan en wij verzorgden eindredactie en correctie.

Neprofarm | online-BijsluiterWoordenboek

Het BijsluiterWoordenboek geeft uitleg van lastige woorden die patiënten tegen kunnen komen in bijsluiters van geneesmiddelen die zonder recept te koop zijn bij apotheker, drogist of supermarkt (zelfzorggeneesmiddelen). In duidelijke taal wordt uitgelegd wat die termen betekenen en waar nodig krijgt de patiënt een korte toelichting over achtergronden. Wij inventariseerden wat er verbeterd kon worden aan het woordenboek en houden dit regelmatig up-to-date.

Wat is het online-BijsluiterWoordenboek?

Het online-BijsluiterWoordenboek is een woordenboek dat moeilijke woorden uit bijsluiters helder uitlegt. De uitleg is specifiek voor de context van bijsluiters geschreven. Als een woord er nog niet in staat, dan kunnen gebruikers dit melden. Wij zorgen dat serieuze vragen een goed antwoord krijgen en voegen zo nodig trefwoorden toe aan het woordenboek. Zo groeit het woordenboek vraaggericht. De uitleg formuleren we in begrijpelijke en heldere taal. Geen jargon, abstracte begrippen of onduidelijke beschrijvingen, maar praktische en op de gebruiker gerichte uitleg.

Aandacht in de media

De media besteedden bij de lancering massaal aandacht aan het BijsluiterWoordenboek. Het woordenboek onderstreept het belang van duidelijke, begrijpelijke bijsluiters.

BijsluiterWoordenboek

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie | Diverse publicaties

Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie


Voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie verzorgden wij de redactie van diverse publicaties, o.a. de ‘Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie’, de ‘Vignetten jeugd-ggz’ en de ‘veldnormen medisch-psychiatrische units’.

Ook schreven wij een pakkende tekst voor de vacature van voorzitter van de vereniging en we redigeerden het jaarverslag 2015.

Daarnaast maakten we de concepttekst voor de Herziening van de Adviesnota rijgeschiktheid bij psychose beter leesbaar en toegankelijker.

Tijdschriften | Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek

Ook verzorgden wij de eindredactie van het Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek gedurende meer dan 10 jaar. Dit tijdschrift bestaat inmiddels niet meer en werd uitgegeven door Excerpta Medica.

Het publiceerde oorspronkelijk onderzoek, overzichtsartikelen en commentaren en nieuws op het gebied van fertiliteitsgeneeskunde en -onderzoek.

Dit tijdschrift was een goed voorbeeld van wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse professionals.