Tijdschriften | Tijdschrift voor Psychiatrie

Eindredactie Tijdschrift voor Psychiatrie

Vanaf 2007 verzorgt Kabos-Van der Vliet Redactiebureau de eindredactie van dit tijdschrift. We adviseren auteurs voor aanvaarding over formele aspecten van hun manuscript, zoals structureren van samenvatting, verbeteren van alinea-indeling, gebruik tussenkopjes en het format van referenties. Ook melden we wanneer het artikel niet-standaardtaal (Vlaams) bevat (zie ons advies hierover elders op de site). Wij redigeren alle artikelen (inhoudelijk en taalkundig), overleggen met auteurs over de beste formulering en corrigeren de drukproeven.

Verder schrijven of redigeren we de persberichten, podcasts en het ‘In dit nummer’ en stelden richtlijnen voor auteurs op.

Tijdschrift voor Psychiatrie
Tijdschrift voor Psychiatrie – nog in de oude lay-out
Omslag Tijdschrift voor Psychiatrie januarinummer 2019
Omslag Tijdschrift voor Psychiatrie januarinummer 2019

Toonaangevend én toegankelijk

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 50 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden. Het Tijdschrift heeft een brede redactie en alle artikelen worden onderworpen aan peer review. Dit houdt in: beoordeling door twee of meer inhoudelijke experts en door een methodologisch adviseur. Het Tijdschrift richt zich op bij- en nascholing,  onder meer door het publiceren van overzichtsartikelen en van wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen in PubMed en de summaries verschijnen op PubMed. Dit vergroot de bekendheid van de artikelen sterk. Ook biedt de redactie ruimte voor bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriften zijn verschenen over belangrijk Nederlands of Vlaams onderzoek.

Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.

Tijdschriften | Magazine HEELdeHUID

HUID&haar
HUID&haar, inmiddels HEELdeHUID

Ons redactiebureau verzorgt vanaf 2011 de eindredactie van het magazine HUID&haar (vanaf 2016 voortgezet als HEELdeHUID). Deze uitgave van het Nationaal Huidfonds is gericht op patiënten met een huidaandoening. Het magazine geeft in duidelijke, aansprekende taal voorlichting en stimuleert bewustwording over alles wat met de huid en haar aandoeningen te maken heeft.

Het huidige HEELdeHUID is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met Huidpatiënten Nederland (HPN), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en het Huidfonds.

De redactie schrijft: ‘Waarom een magazine over het fenomeen ‘huid’? De huid is een complex orgaan: van buiten een beetje doorschijnend, maar van binnen vol donkere geheimen. De huid is de barrière tussen de onuitputtelijk boze buitenwereld en de knokige gekoesterde binnenwereld. De huid is zichtbaar, tastbaar en kwetsbaar. Iedereen is met de eigen huid vergroeid. Dat maakt dat de huid in sterke mate bijdraagt aan onze identiteit.
De huid is dus zoveel meer dan louter ‘orgaan’. De huid is even vaak bezongen als miskend, liefdevol verzorgd maar ook achteloos aan haar lot overgelaten of zelfs mishandeld. Zo is de huid door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken voor schilders, schrijvers, dichters, beeldhouwers en filmers.’

Verschillende opdrachtgevers | Richtlijnen

Richtlijnen


Voor onder andere de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en het CBO verzorgden wij het redigeren en zetklaar maken van (multidisciplinaire) richtlijnen.

Redigeren richtlijnen: bijzondere discipline

Het redigeren en corrigeren van (multidisciplinaire) richtlijnen is een bijzondere discipline: richtlijnen komen tot stand in een langdurig traject en vormen soms het delicate resultaat van lastige onderhandelingen om tot een goed compromis te komen. Het is dan uiteraard niet de bedoeling dat een redacteur daar weer iets (heel) anders voor bedenkt. Wij gaan zorgvuldig en deskundig om met de inhoudelijke kant van deze bijzondere teksten: we veranderen uitsluitend tekst wanneer dit echt nodig is en kijken wel uit om daarbij inhoudelijk zaken te veranderen. Ook hier bewijzen wij als gespecialiseerde en ervaren redacteuren onze waarde. We zorgen uiteraard dat terminologie, verwijzingen naar referenties, referentiestijl en taalgebruik consequent en correct zijn. Ook controleren wij de inhoudsopgave en verzorgen zo nodig een heldere en lezenswaardige samenvatting. Wanneer u waarde hecht aan taalkundig correcte formuleringen, kies dan voor een ervaren en deskundige eindredacteur.

Veelvuldig gebruik van de lijdende vorm (“teksten werden opgesteld en adviezen werden geformuleerd”), onnodig gebruik van te formele taal en te abstracte omschrijvingen verminderen de leesbaarheid. Dit geldt ook voor te informele taal en telegramstijl. Dit alles zal de kans op implementatie van een richtlijn mogelijk verkleinen. Een deskundige redacteur draagt daarom bij aan vergroting van de reikwijdte van een richtlijn. Ook het schrijven van een patiëntenversie is bij ons in goede handen. Ook verzorgden wij de Herziening van de adviesnota rijgeschiktheid bij psychose; de opstellers waren erg blij met onze redactionele inbreng.

Enkele voorbeelden van richtlijnen die wij redigeerden:

  • Herziening adviesnota rijgeschiktheid bij psychose (2017)
  • Richtlijn ADHD bij volwassenen. Fase I – Diagnostiek en medicamenteuze behandeling (2015),
  • Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz (2015),
  • Richtlijn minimaal invasieve chirurgie (2011).

ZonMw | Diverse publicaties

Voor ZonMw verzorgden wij o.a. de eindredactie van de bundel Dwarsdenken en doordouwen: 18 interviews van Gonny ten Haaft en Frans Meulenberg met vernieuwende Nederlandse wetenschappers. Deze onderzoekers zijn allen werkzaam op het brede terrein van het gezondheidsonderzoek en vertellen bevlogen over hun werk en visie op het wetenschappelijk bestel. Zij durven van de gebaande paden af te wijken, kunnen goed omgaan met tegenkrachten en benoemen ongewenste ontwikkelingen hardop.  Van meer bewegen en gezond ouder worden tot mindfulness en nieuwe ideeën voor psychiatrische diagnostiek; het komt allemaal aan bod.

De wereld van het gezondheidsonderzoek is nog teveel in zichzelf gekeerd, waar juist ruimte moet zijn voor dwarsverbanden, kruisbestuivingen, originele invalshoeken en een ‘transdisciplinaire aanpak’. De origineel vormgegeven bundel kunt u bij ZonMw gratis bestellen of downloaden.

Dwarsdenken en doordouwen
Dwarsdenken en doordouwen

Voor een herdruk van de uitgave Zingeving in zorg verzorgden wij de drukproefcorrectie. Deze publicatie gaat over vragen zoals: Wat is zingeving? Waarom aandacht voor zingeving? Hoe draagt zingeving bij aan betere kwaliteit van zorg? En hoe om te gaan met levensvragen? Met dit signalement wil ZonMw het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls geven en kennisontwikkeling stimuleren.

Zingeving in zorg
Zingeving in zorg

We redigeerden het boek Beeldstormen (uitgegeven door uitgeverij Belvédère). In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de invloeden van sociale media op de beeldvorming van de wetenschap en de gezondheidszorg. Het biedt een eerste verkenning rond ‘beeldvorming’ en de onderliggende mechanismen. Via internet, blogs, digitale fora en Twitter komt een stroom van informatie tot ons. Veel informatie is echter oncontroleerbaar. Beeldstormen wil een aanzet zijn voor discussie over zaken als: Hoe zetten we de moderne media op positieve wijze in? Hoe kunnen zorgprofessionals en wetenschappers zich wapenen tegen negatieve beeldvorming? Moeten zij zwijgen of juist achter hun mondkap vandaan komen?

Beeldstormen
Beeldstormen

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij | Cahier Geldzorgen in de zorg

Cahier Geldzorgen in de zorg
Cahier Geldzorgen in de zorg

Voor de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verzorgden wij de eindredactie van het cahier Geldzorgen in de zorg. Wat is een mensenleven waard? Wij zorgden voor (nog) toegankelijker taalgebruik  en voor eenduidige terminologie. Als je dit cahier goed leest, kun je de discussie over kosten in de zorg veel beter volgen en krijg je meer inzicht in de problemen die daarbij spelen.

We citeren uit de omschrijving op de site van BWM:

De gezondheidszorg verbruikt een groot gedeelte van het budget van onze overheid. Je kunt dat zien als een probleem, maar ook als een grote verworvenheid. We zijn gezegend met zorg van een hoge kwaliteit en daar hebben we veel geld voor over. Maar er zit per definitie een grens aan onze financiële middelen. En wat doe je als die grens wordt bereikt? Wie bepaalt of de kosten van een behandeling de baten ervan onaanvaardbaar overstijgen? Wat gebeurt er als een grens wordt gesteld aan de hoeveelheid zorg die iemand mag krijgen? Hoe hard is dat? Hoe werkt dit in de praktijk en zijn daar voorbeelden van? Waar komen de stijgende zorgkosten vandaan? Zit het hem in de kosten aan het einde van het leven, of aan het begin? Welke rol spelen dure geneesmiddelen, en waarom zijn geneesmiddelen zo duur?

Artsen, patiënten, beleidsmakers, ethici en allen die zich daartoe geroepen voelen, moeten met elkaar in debat gaan om de gezondheidszorg zo in te richten dat mensen die zorg nodig hebben, die ook zo goed mogelijk krijgen. Verschillende experts en wetenschappers hebben meegeschreven aan dit cahier en hopen hiermee bij te dragen aan die brede maatschappelijke en politieke discussie.

Met bijdragen van meer dan 20 wetenschappers en specialisten, en een voorwoord van Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Het cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden. Er is ook een digitale versie te lezen op http://cahier.biomaatschappij.nl/geldzorgenindezorg/

Werkgroep Aangezichtspijn | Patiëntenversie richtlijn chronische aangezichtspijn

Patiëntenversie richtlijn Chronische aangezichtspijn


Voor de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, werkgroep Aangezichtspijn schreven wij een samenvattingskaart en een patiëntenversie van de Multidisciplinaire richtlijn Chronische aangezichtspijn. Het gaat hier om een ingewikkelde aandoening, met vele mogelijke oorzaken en vele verschillende behandelingen.

Initiatief patiënten

Zaterdag 5 oktober verscheen de patiëntenversie van de multidisciplinaire richtlijn Chronische aangezichtspijn. De richtlijn is bijzonder omdat deze tot stand kwam op initiatief van patiënten, verenigd in de werkgroep Aangezichtspijn van de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten. Kabos-Van der Vliet Redactiebureau schreef de patiëntenversie.

Aangezichtspijn is ‘the worst pain in the world’, die bovendien lastig te diagnosticeren en te behandelen kan zijn. Doordat aangezichtspijn niet vaak voorkomt, kan dit voor de patiënt een lange zoektocht betekenen: de oorzakelijke aandoeningen van aangezichtspijn zijn soms lastig te herkennen. Na het stellen van de diagnose is het zoeken naar de juiste behandeling. Om meer duidelijkheid en snellere behandeling te bereiken, heeft de werkgroep in samenwerking met de betrokken specialisten de richtlijn opgesteld. Wij namen de veelomvattende opdracht aan om er een leesbare en beknopte samenvatting van te maken.

Intensief overleg

De richtlijn telt bijna 130 pagina’s en de patiëntenversie moest veel korter worden. Wij moesten lastige knopen doorhakken: wat moet er wel in de patiëntenversie en wat niet? Hoe maak je een lopend verhaal van uitgebreide opsommingen met kenmerken, medicijnen, behandelingen en recidiefpercentages? Welke vaktermen kun je vervangen door toegankelijker omschrijvingen en welke zijn onmisbaar of nauwelijks te vertalen? Maar bovendien: hoe verwerk je zo goed mogelijk de inbreng van alle betrokkenen? In intensief overleg met betrokken specialisten en de werkgroep kwamen we uiteindelijk tot een goed resultaat.

De mentor van de werkgroep, mevrouw Ella Lever, was nauw betrokken bij de totstandkoming van de richtlijn en de patiëntenversie. Zij nam op 5 oktober trots de patiëntenversie in ontvangst – en een koninklijke onderscheiding. De patiëntenversie werd geïllustreerd door medisch tekenaar Ron Slagter.

Patiënten mogen erop vertrouwen dat zij mede dankzij de richtlijn en de patiëntenversie sneller de juiste zorg zullen krijgen. De richtlijn en de patiëntenversie zijn te downloaden op: http://www.hoofdpijnpatienten.nl/brochure/downloaden/richtlijn-aangezichtspijn.html