Algemene voorwaarden

Kabos-Van der Vliet Redactiebureau volgt de algemene voorwaarden van de (inmiddels opgeheven) Vereniging Boek & Zaken, en heeft deze uitgebreid met een bepaling over langer lopende overeenkomsten (punt 8b). Deze voorwaarden zijn overeengekomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Boek & Zaken op 28 april 2004 te Utrecht.

ALGEMEEN

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen leden van de vereniging Boek & Zaken (de leverancier) en de opdrachtgever (de afnemer).

KWALITEIT

2 De leverancier verplicht zich tot het leveren van werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geleverd worden, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

GEHEIMHOUDING

3 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek schriftelijk geoffreerd worden. Zonder aanvullende opdracht gelden de oorspronkelijke voorwaarden.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN

5 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk – bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen – dan worden er kosten in rekening gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het uurtarief van de leverancier.

6 Elke offerte is steeds vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Indien de kosten voor de offerte in rekening zijn gebracht, kunnen de voorstellen gebruikt worden door de opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen blijven de geleverde voorstellen eigendom van de leverancier en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 6:162 BW.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING

7 In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:
– aard en omvang van het werk, zoals: vertaling, eindredactie, opmaak, vormgeving, correctie zet- en/of drukproeven, verzorging illustraties en/of fotografie, begeleiding druk en afwerking, projectbegeleiding.
– de inbreng van de opdrachtgever, zoals: welke materialen of gegevens hij aanlevert, binnen welke termijn; wie het werk goedkeurt, binnen welke tijd; in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (op papier, op diskette, per e-mail, op cd-rom etc.; per post, per koerier, etc.); de uiterste aanlevertermijnen.

OPDRACHTUITVOERING

8a Het is de leverancier toegestaan, in het geval de benodigde kennis/capaciteit niet binnen de eigen organisatie aanwezig is, derden in te schakelen bij de dienstverlening ten behoeve van de afnemer. De leverancier is aansprakelijk voor de kwaliteit van door hem ingehuurde derden.

BEËINDIGING VAN EEN LANGER LOPENDE OVEREENKOMST

8b Opdrachten met een vast en regelmatig karakter (bijvoorbeeld het redigeren en/of persklaar maken van een tijdschrift dat regelmatig verschijnt) kunnen door de opdrachtgever worden ingetrokken met een opzegtermijn van drie maanden. Omgekeerd geldt voor de leverancier ook een opzegtermijn van drie maanden, behalve in gevallen van overmacht door ziekte en andere onvoorziene omstandigheden.

KOSTENSOORTEN

9 Op verzoek van de afnemer kan in de offerte en de factuur onderscheid gemaakt worden tussen honorariumkosten, bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT

10 Tot betaling van het volledige factuurbedrag is de opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en/of vermenigvuldiging van het werk.

VRIJWARING

11 De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. De leverancier is slechts aansprakelijk bij opzet of grove schuld en voor ten hoogste een bedrag gelijk aan het overeengekomen honorarium.

AUTEURSRECHTEN

12 De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet draagt bij levering de rechten over voor zover dat is overeengekomen. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende schriftelijke overeenkomst gesloten worden.

13 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

BETALING

14 De betalingstermijn van facturen is 30 dagen.

Bij betalingen langer dan één maand na de factuurdatum is de wettelijke rente vanaf de datum die één maand na de factuurdatum ligt verschuldigd. Tevens kunnen indien van toepassing incassokosten in rekening worden gebracht, daaronder begrepen kosten voor een advocaat, deurwaarder of incassobureau.

15 In het geval er bij ingrijpende wijziging van geleverde tekst niet de goedkeuring van de auteur wordt verkregen, is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan toe verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een vergoeding van 50% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

OVERMACHT

16 Indien de leverancier door omstandigheden die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, brand, energiestoringen, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen.

17 Indien de leverancier ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt hij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten.

GESCHILLEN

18 Bij geschillen proberen we eerst tot een minnelijke schikking te komen. Indien geen bevredigende oplossing wordt bereikt, streven we naar een oplossing via mediatie. Als dat niet lukt, is de rechtbank in het arrondissement van de leverancier de bevoegde rechter.

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023.